NLTCNH

Môn học: Nguyên lý tài chính ngân hàng

Giảng viên: Ths.GVC. Trương Minh Tuấn, Ths. Nguyễn Thị Diễm

Email: tmtuan@ueh.edu.vn, diemnt@ueh.edu.vn