MARKETING CĂN BẢN

Môn học Marketing căn bản cung cấp những kiến thức cơ bản về marketing

MARKETING CĂN BẢN

Môn học cung cấp kiến thức nền tảng về môi trường mareting và nhu cầu của khách hàng, phân tích những cơ hội marketing cùng với các giải pháp phân khúc thị trường, xác định thị trường mục tiêu và các giải pháp marketing nhằm giúp doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh doanh.