[2019_Last] ERP-SCM_19C1INF50906104 [Chiều thứ 3 - Phòng A303]

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về hệ thống phần mềm ERP - Supply Chain Management. Các thành phần chính trong một hệ thống ERP và mối liên hệ giữa chúng với hệ thống thông tin, qui trình chức năng – nghiệp vụ của doanh nghiệp.

Course creator: Phạm Trung Tấn

IC3 - Key Applications - 18C1345000819

  • Các ứng dụng chính (Key Applications): Gồm các kiến thức cơ bản về sử dụng các phần mầm ứng dụng trong bộ phần mềm Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Access.

Nguyen Van Duong

Khóa học này bắt đầu từ ngày 10/10/2017 và dự kiến đến ngày 17/10/2017 là kết thúc.