ERP - Trade and Logistics - 19D1345000118 - Tối thứ 4

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về hệ thống phần mềm ERP. Các thành phần chính trong một hệ thống ERP và mối liên hệ giữa chúng với  hệ thống thông tin, qui trình chức năng – nghiệp vụ của doanh nghiệp.

Giảng viên: Phạm Trung Tấn

IC3 - Key Applications - 18C1345000819

  • Các ứng dụng chính (Key Applications): Gồm các kiến thức cơ bản về sử dụng các phần mầm ứng dụng trong bộ phần mềm Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Access.

Nguyen Van Duong

Khóa học này bắt đầu từ ngày 10/10/2017 và dự kiến đến ngày 17/10/2017 là kết thúc.