Thi KTHP LY THUYET TAI CHINH - K48 (Học kỳ phụ)

Môn: LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH 23C9FIN50507201 (Học kỳ phụ)

Khóa 48 Tài chính - Phân hiệu Vĩnh Long

Thi theo hình thức thi trực tuyến: LMS-TNOL (Thi trực tuyến từ xa)

Thời gian làm bài: 75 phút

SV được sử dụng tài liệu (BẢN CỨNG)

Thi Học kỳ phụ học phần HOẠCH ĐỊNH THUẾ K48 Ngân hàng và K48 Tài chính

Môn: HOẠCH ĐỊNH THUẾ 23C9TAX50401601

Khóa 48 Ngân hàng và 48 Tài chính - Phân hiệu Vĩnh Long

Thi theo hình thức thi trực tuyến: LMS-TNOL (Thi trực tuyến từ xa)

Thời gian làm bài: 75 phút

SV được sử dụng tài liệu (BẢN CỨNG)