Kế toán ngân hàng - 23C9BAN50601202

Học phần Kế toán ngân hàng sẽ trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng và đặc điểm của kế toán ngân hàng thương mại với các loại kế toán khác; các nguyên tắc, phương pháp kế toán  và các qui định liên quan đến hoạt động kế toán tại các TCTD nói chung và các NHTM nói riêng làm cơ sở để sinh viên phân tích, đánh giá hoạt động kế toán tại các NHTM

Thông tin giảng viên: 

Giảng viên : Nguyễn Quốc Bình

ĐT : 0913.180.479

Email : binhngq@ueh.edu.vn

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. PGS.TS Trương Thị Hồng (2023). Lý thuyết – Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Kế toán ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản Kinh tế Tp Hồ Chí Minh;

2. TS Lê Thị Loan (2012). Kế toán ngân hàng, Nhà xuất bản Phương đông;

3. PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2012). Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản Phương đông;

4. Nguyễn Văn Túc (2008). 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam, Nhà xuất bản Tài chính;

5. Luật các Tổ chức tín dụng (Luật số 47/2010/QH12);

6. Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành hệ thống tài khoản các Tổ chức tín dụng;

7. Thông tư 10/2014/TT-NHNN ngày 20/03/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;

8. Thông tư 23/2014/TT-NHNN ngày 19/08/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Hướng dẫn việc mở va sử dụng tài khoản thanh toán tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

9. Thông tư 46/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dung tiền mặt.

10. Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-NHNN ngày 21/01/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quyết định ban hành Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng.

Kế toán ngân hàng - 23C9BAN50601201 - HKC2023

Học phần Kế toán ngân hàng sẽ trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng và đặc điểm của kế toán ngân hàng thương mại với các loại kế toán khác; các nguyên tắc, phương pháp kế toán  và các qui định liên quan đến hoạt động kế toán tại các TCTD nói chung và các NHTM nói riêng làm cơ sở để sinh viên phân tích, đánh giá hoạt động kế toán tại các NHTM

Thông tin giảng viên: 

Giảng viên : Nguyễn Quốc Bình

ĐT : 0913.180.479

Email : binhngq@ueh.edu.vn

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. PGS.TS Trương Thị Hồng (2023). Lý thuyết – Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Kế toán ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản Kinh tế Tp Hồ Chí Minh;

2. TS Lê Thị Loan (2012). Kế toán ngân hàng, Nhà xuất bản Phương đông;

3. PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2012). Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản Phương đông;

4. Nguyễn Văn Túc (2008). 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam, Nhà xuất bản Tài chính;

5. Luật các Tổ chức tín dụng (Luật số 47/2010/QH12);

6. Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành hệ thống tài khoản các Tổ chức tín dụng;

7. Thông tư 10/2014/TT-NHNN ngày 20/03/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;

8. Thông tư 23/2014/TT-NHNN ngày 19/08/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Hướng dẫn việc mở va sử dụng tài khoản thanh toán tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

9. Thông tư 46/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dung tiền mặt.

10. Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-NHNN ngày 21/01/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quyết định ban hành Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng.

Luật NH - K47NH2 VL - ST2 ST3 (02/3 - 17/3/2023)

Học phần Luật Ngân hàng sẽ trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về các quy định của pháp luật liên quan đến bộ máy tổ chức và hoạt động của hệ thống ngân hàng tại Việt Nam, giúp sinh viên bước đầu tiếp cận với các văn bản luật và dưới luật hiện đang chi phối đến toàn bộ hoạt động diễn ra tại các ngân hàng thương mại và các TCTD khác

Thông tin giảng viên: 

Giảng viên : Nguyễn Quốc Bình

ĐT : 0913.180.479

Email : binhngq@ueh.edu.vn