Accounting Information System

This module provides students with knowledge about the characteristics of an information system and accounting information system, techniques for documenting the system, and how to organize data and process data in the accounting information system. In addition, students will be able to recognize and apply the internal control/risk management system in the enterprise. In particular, the ability to grasp specifically about accounting information system control procedures, and apply it in practice. In addition, learners are also provided with knowledge about business cycles in enterprise, and the main activities in the cycle issues related to cycle accounting: revenue cycle and expense cycle.

Kế toán trong doanh nghiệp

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản nhất về kế toán để hiểu được kế toán là một trong những công cụ quản lý quan trọng của doanh nghiệp. Nội dung học phần bao gồm việc trình bày và giải thích những vấn đề căn bản của kế toán như khái niệm, chức năng, vai trò của kế toán, nền tảng cơ bản của kế toán. Làm rõ đối tượng kế toán, các loại giao dịch ảnh hưởng đến đối tượng kế toán và các yếu tố của báo cáo tài chính. Các bước thực hành cơ bản trong một chu trình kế toán (như chứng từ kế toán, ghi chép sổ sách kế toán, điều chỉnh, khóa sổ, cân đối, và lập báo cáo kế toán cung cấp thông tin cho người sử dụng). Minh hoạ các bước công việc này bằng các hoạt động ở doanh nghiệp dịch vụ và thương mại.