Kế toán quốc tế 1

Học chiều thứ 2,3 (D1.4)

Từ 01/04/2024 đến 06/5/2024

GV: Nguyễn Hồng Nga

Kế toán quản trị K48_FN

Học chiều thứ 5,6 (D2.1)

Từ 01/02/2024 đến 14/3/2024

GV: Nguyễn Hồng Nga

Kế toán tài chính (không chuyên)

trang biaHọc phần Kế toán tài chính cung cấp kiến thức cơ bản về kế toán để sinh viên nắm được cách thức ghi nhận, đánh giá, trình bày và công bố những yếu tố cơ bản trên Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Học sáng thứ 5, 6 (D2.5). 

Từ 04/01/2024 đến 01/02/2024

GV: Nguyễn Hồng Nga

23C10ACC50701101_KTQTri_S7+CN

Học Sáng thứ 7, chủ nhật (D1.5)

Từ 12/8/2023 đến 16/9/2023

GV: Nguyễn Hồng Nga

Kế toán tài chính cơ bản 1_T6,7,CN_C3.2_NHNGA

Đây là học phần cơ bản của môn học Kế toán tài chính cung cấp kiến thức nền tảng cho
việc xử lý và trình bày thông tin về các yếu tố của Báo cáo tài chính.
Kế toán tài chính 1 cung cấp kiến thức cơ bản về kế toán tài chính để sinh viên hiểu được
cách thức ghi nhận, đánh giá, trình bày và công bố các yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính
– đặc biệt học phần này tập trung tổ chức kế toán các loại tài sản trong doanh nghiệp như
tiền, khoản phải thu, hàng tồn kho và tài sản cố định.

Kế toán quản trị_K47QT_C2,3_D1.5

Học phần này sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bản chất, chức năng và các phương pháp của kế toán quản trị để thông tin tài chính và phi tài chính được truyền đạt một cách tốt nhất trong nội bộ một doanh nghiệp, giúp cho nhà quản lý hoạch định, kiểm soát và ra quyết định một cách hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Do vậy, học phần này đặt trọng tâm vào việc huấn luyện các kỹ thuật kế toán quản trị nhằm phục vụ cho việc lên kế hoạch, kiểm soát và đưa ra các quyết định kinh doanh. Đồng thời, sinh viên sẽ được làm quen với ngôn ngữ kinh doanh và vai trò của nhà quản lý, cùng với việc nghiên cứu cách ứng xử đạo đức của người hành nghề kế toán quản trị. Các chủ đề của học phần này bao gồm: giới thiệu tổng quan về kế toán quản trị; phân loại chi phí; phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận, lập dự toán ngân sách, đánh giá trách nhiệm quản lý, định giá bán sản phẩm; thông tin thích hợp phục vụ cho việc ra quyết định của nhà quản trị.

Kế toán quản trị_HKC2022_S2,3_D1.4_Nguyễn Hồng Nga

Học phần này sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bản chất, chức năng và các phương pháp của kế toán quản trị để thông tin tài chính và phi tài chính được truyền đạt một cách tốt nhất trong nội bộ một doanh nghiệp, giúp cho nhà quản lý hoạch định, kiểm soát và ra quyết định một cách hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Do vậy, học phần này đặt trọng tâm vào việc huấn luyện các kỹ thuật kế toán quản trị nhằm phục vụ cho việc lên kế hoạch, kiểm soát và đưa ra các quyết định kinh doanh. Đồng thời, sinh viên sẽ được làm quen với ngôn ngữ kinh doanh và vai trò của nhà quản lý, cùng với việc nghiên cứu cách ứng xử đạo đức của người hành nghề kế toán quản trị. Các chủ đề của học phần này bao gồm: giới thiệu tổng quan về kế toán quản trị; phân loại chi phí; phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận, lập dự toán ngân sách, đánh giá trách nhiệm quản lý, định giá bán sản phẩm; thông tin thích hợp phục vụ cho việc ra quyết định của nhà quản trị.