QUẢN LÝ NÔNG TRẠI - FM2

Khóa học quản lý nông trại trang bị kiến thức tổng quát và chuyên sâu cho các học viên về: Quản lý tài nguyên đất sản xuất; Quản trị nguồn nhân lực; Quản trị nguồn vốn; Quản lý tài chính; Quản trị máy - thiết bị... Đồng thờ quản lý rủi ro trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của nông trại. 

Khóa học cũng cập nhật các kiến thức về ứng dụng công nghệ số vào quản lý sản xuất nông nghiệp


QUẢN LÝ NÔNG TRẠI - FM1

Khóa học quản lý nông trại trang bị kiến thức tổng quát và chuyên sâu cho các học viên về: Quản lý tài nguyên đất sản xuất; Quản trị nguồn nhân lực; Quản trị nguồn vốn; Quản lý tài chính; Quản trị máy - thiết bị... Đồng thờ quản lý rủi ro trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của nông trại. 

Khóa học cũng cập nhật các kiến thức về ứng dụng công nghệ số vào quản lý sản xuất nông nghiệp

QUẢN TRỊ NÔNG TRẠI _VL_2022

Môn học QTNT cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng quản trị nông trại về Quản lý tài nguyên đất, quản trị nguồn nhân lực, vốn, khoa học công nghệ, máy- thiết bị và rủi ro...Ngoài ra khóa học còn cung cấp cho sinh viên các kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm.