PPNC ST6

Môn học giới thiệu phương pháp và quá trình thực hiện nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế. Giảng viên sẽ trình bày các đầu vào cần có và phương pháp để thực hiện một nghiên cứu; đồng thời, hướng dẫn cách thức trình bày toàn bộ quá trình nghiên cứu, phương pháp và kết quả đạt được trên một báo cáo nghiên cứu hoàn chỉnh. Các kỳ vọng này sẽ đạt được thông qua phần (i) thuyết giảng của giảng viên và (ii) phân tích các ví dụ mẫu là các nghiên cứu đã thực hiện trên thế giới (papers) và Việt Nam (luận án tiến sĩ).

Giảng viên cũng thảo luận ý tưởng nghiên cứu của chính các học viên thông qua việc học viên ứng dụng các nội dung đã được trang bị trước đó để thực hiện viết và trình bày Concept Note và Đề cương nghiên cứu dưới hình thức làm việc nhóm.

Cuối cùng, học phần này cũng giới thiệu những ý tưởng nghiên cứu khả thi cũng như các cơ sở dữ liệu sẵn có từ Ueh để học viên chọn được đề tài luận văn thạc sĩ phù hợp. Đề tài này sẽ được mỗi học viên tự hoàn thiện và viết một đề cương nghiên cứu hoàn chỉnh, đây cũng là sản phẩm được học viên sử dụng để làm bài nộp cuối kỳ cho học phần này.

Khi kết thúc môn học, học viên được trang bị kiến thức và kỹ năng đầy đủ để hoàn thành một đề cương nghiên cứu hoàn chỉnh, thực hiện quá trình nghiên cứu và viết luận văn thạc sĩ.

PPNC ST3

Môn học giới thiệu phương pháp và quá trình thực hiện nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế. Giảng viên sẽ trình bày các đầu vào cần có và phương pháp để thực hiện một nghiên cứu; đồng thời, hướng dẫn cách thức trình bày toàn bộ quá trình nghiên cứu, phương pháp và kết quả đạt được trên một báo cáo nghiên cứu hoàn chỉnh. Các kỳ vọng này sẽ đạt được thông qua phần (i) thuyết giảng của giảng viên và (ii) phân tích các ví dụ mẫu là các nghiên cứu đã thực hiện trên thế giới (papers) và Việt Nam (luận án tiến sĩ).

Giảng viên cũng thảo luận ý tưởng nghiên cứu của chính các học viên thông qua việc học viên ứng dụng các nội dung đã được trang bị trước đó để thực hiện viết và trình bày Concept Note và Đề cương nghiên cứu dưới hình thức làm việc nhóm.

Cuối cùng, học phần này cũng giới thiệu những ý tưởng nghiên cứu khả thi cũng như các cơ sở dữ liệu sẵn có từ Ueh để học viên chọn được đề tài luận văn thạc sĩ phù hợp. Đề tài này sẽ được mỗi học viên tự hoàn thiện và viết một đề cương nghiên cứu hoàn chỉnh, đây cũng là sản phẩm được học viên sử dụng để làm bài nộp cuối kỳ cho học phần này.

Khi kết thúc môn học, học viên được trang bị kiến thức và kỹ năng đầy đủ để hoàn thành một đề cương nghiên cứu hoàn chỉnh, thực hiện quá trình nghiên cứu và viết luận văn thạc sĩ.