Quản lý rủi ro tuân thủ thuế - 23D1TAX50402801 - 21/03/2023 - 16/05/2023 - GV: Đặng Thị Bạch Vân

Môn học cung cấp cho người học kiến thức về quản lý rủi ro tuân thủ thuế trong bối cảnh cơ quan thuế các nước thực thi cơ chế quản lý thuế tự khai tự nộp. Cụ thể, môn học cung cấp cho người học kiến thức về khuôn khổ thực thi quản lý rủi ro tuân thủ thuế; chiến lược quản lý rủi ro tuân thủ thuế của cơ quan thuế bên cạnh việc phân tích những yếu tố then chốt quyết định hành vi tuân thủ thuế của người nộp thuế. Các bước trong quy trình quản lý rủi ro được phân tích theo lý thuyết cùng với thực tiễn áp dụng tại Việt Nam: nhận diện rủi ro, phân tích rủi ro, xếp hạng rủi ro, xử lý rủi ro và đánh giá. Ngoài ra, môn học cũng giới thiệu cho người học xu hướng quản lý thuế và quản lý rủi ro tuân thủ thuế theo hướng hiện đại, tăng cường mức độ tuân thủ tự nguyện cũng như cải thiện môi trường thuế.

This course provides fundemental knowledge of tax compliance risk management in the context of implementing self assessment system in many countries on the world. In particularly, the course briefly introduces knowledge of: enforcement framework of tax compliance risk management; tax compliance risk management strategies adopted by the tax authorities, and the key factors that determine taxpayers’ compliance behaviors. The following steps in risk management process are analysed theoritically and practically in the context of Vietnam: risk identification, risk analysis, risk assessment and priority, treatment and evaluation. In addition, this course also updates modern trends in tax administration and tax risk management in favor of increasing the level of voluntary compliance and improving the tax environment.


ĐẠO ĐỨC THUẾ - 23D1TAX50402101 - 21/03/2023 - 16/05/2023 - N2.204 - GV: ĐẶNG THỊ BẠCH VÂN

Học phần này được thiết kế nhằm giúp sinh viên tiếp cận, nghiên cứu và phân tích hệ thống thuế từ những góc độ xem xét khác nhau: đạo đức, chuẩn mực, pháp lý. Ban đầu, khóa học tập trung làm rõ khía cạnh đạo đức và pháp lý. Sau đó, khóa học xem xét những quy phạm pháp luật và quy tắc đạo đức, một số bộ luật áp dụng đối với các chuyên gia thuế và những người nộp thuế. Hệ thống kiến thức nền tảng này sau đó được vận dụng để đánh giá, phê bình các vấn đề có liên quan đến hệ thống thuế Việt Nam, bao gồm cả cách thức để tiếp cận đúng hệ thống pháp luật về thuế, các khái niệm trốn thuế, tránh thuế và hoạch định thuế và vai trò của các điều khoản nhằm hạn chế tình trạng tránh thuế

TAX PLANNING - 23D1TAX50405101 - 09. JAN.2023 - 13.APR.2023 - B1.805 - Lecturer: Dang Thi Bach Van

The course provides fundamental principles in tax planning, controlling cash flows in business and investment. The course is designed for students to explore the tax environment affecting business and investment activities. The course comprises backgrounds of tax planning, knowledge for computing tax cost and tax savings and integrating these main elements in NPV calculation. This course also equips students with (i) tax planning techniques; (ii) six – step research process when conducting qualitative tax planning; (iii) four tax planning maxims. The module equips students with the ability to plan an optimal tax in business and investment to ensure that taxpayers can achieve the highest cash flow value within a legal compliance framework.

HOẠCH ĐỊNH THUẾ - 23D2TAX50406301- Tối thứ sáu - 06/01/2023 - 07/04/2023 - B1.801 - GV: Đặng Thị Bạch Vân

Học phần cung cấp các nguyên lý cơ bản trong việc hoạch định thuế, kiểm soát các dòng tiền chu chuyển trong kinh doanh và đầu tư. Học phần giúp khám phá môi trường thuế trong kinh doanh và đầu tư. Học phần tập trung vào việc vận dụng quy trình nghiên cứu thuế trong việc hoạch định thuế trong kinh doanh và đầu tư bằng phương pháp nghiên cứu định tính. Học phần trang bị khả năng hoạch định một khoản thuế tối ưu trong kinh doanh và đầu tư nhằm đảm bảo cho người nộp thuế đạt được giá trị dòng tiền cao nhất trong khung khổ tuân thủ pháp luật.

Hoạch định thuế - 23D2TAX50401601 - Tối thứ tư - 04/01/2023 - 05/04/2023 - B2.109 - GV: Đặng Thị Bạch Vân

Học phần cung cấp các nguyên lý cơ bản trong việc hoạch định thuế, kiểm soát các dòng tiền chu chuyển trong kinh doanh và đầu tư. Học phần giúp khám phá môi trường thuế trong kinh doanh và đầu tư. Học phần tập trung vào việc vận dụng quy trình nghiên cứu thuế trong việc hoạch định thuế trong kinh doanh và đầu tư bằng phương pháp nghiên cứu định tính. Học phần trang bị khả năng hoạch định một khoản thuế tối ưu trong kinh doanh và đầu tư nhằm đảm bảo cho người nộp thuế đạt được giá trị dòng tiền cao nhất trong khung khổ tuân thủ pháp luật.