Chiến lược kinh doanh bền vững-SUS617018

Sự xuất hiện của các công nghệ như máy tính, Internet, điện thoại thông minh, những thiết bị xả thải, và máy học đã khơi mào cho sự phát triển của các doanh nghiệp có khả năng thách thức và thay đổi cảnh quan của nhiều ngành công nghiệp. Điều đáng chú ý là, họ còn cung cấp các dịch vụ đột phá, thậm chí là “miễn phí”, cho hàng triệu người nhưng cũng gây ra nhiều vấn đề như ô nhiễm môi trường, những sự phá vỡ liên kết trong cấu trúc ngành, những vấn đề gắn liền với sự tăng trưởng bền vững và lâu dài của xã hội. Những doanh nghiệp này thường là các nền tảng số hóa, tận dụng lợi thế từ hiệu ứng mạng. Trong khóa học này, chúng ta sẽ đầu tư vào việc phân tích các chiến lược trong các ngành công nghiệp truyền thống trước khi chuyển sang khám phá cách mà các nền tảng công nghệ đã mở ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp dựa trên nền tảng số.

 Học phần được thiết kế cho những sinh viên mong muốn:

·       Tìm hiểu về mức độ liên quan của tính bền vững với ngành / chức năng kinh doanh cụ thể của các doanh nghiệp,

·       Hiểu sự tương tác của doanh nghiệp, chính phủ và xã hội dân sự trong việc giải quyết các thách thức về tính bền vững của xã hội và tham gia với doanh nghiệp để thúc đẩy các sáng kiến ​​của chính phủ hoặc tổ chức phi chính phủ,

·       Theo đuổi các nghề nghiệp liên quan đến tính bền vững trong khu vực tư nhân,

Khóa học này nhằm phát triển sự hiểu biết của sinh viên về tính bền vững trong kinh doanh và áp dụng các khái niệm vào thực tiễn. Nói rộng hơn, mục tiêu là cung cấp cho sinh viên nền tảng vững chắc để trở thành thế hệ tiếp theo của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có trách nhiệm. Sinh viên sẽ đánh giá các hoạt động từ các lĩnh vực chức năng khác nhau của doanh nghiệp trong bối cảnh phát triển các hoạt động bền vững, bao gồm hoạt động xã hội, môi trường và kinh tế của một công ty. Các quan điểm đa dạng về các cơ hội có sẵn cho kinh doanh thông qua tính bền vững sẽ được khám phá trong bối cảnh các chiến lược thay thế cho công ty. Để đạt được mục tiêu đó, các lớp học sẽ kết hợp nhiều hình thức: bài giảng, case study, diễn giả khách mời và các hoạt động tương tác.

 

(The course  is  designed  for students  who  aspire  to:

·       learn  the relevance  of  sustainability  to  their  specific  industry  or  business function  (e.g. marketing,  finance,  operations),

·       understand  the  interaction  of  business,  government,  and  civil  society  in addressing  society’s  sustainability  challenges, and  engage  with  business  to advance  government  or  NGO  initiatives.

·       pursue  sustainability – related  career  roles in  the  private  sector

This course seeks to develop studentsunderstanding of business sustainability and put concepts into
practice
. More broadly, the goal is to provide students with a strong foundation to become the next generation of responsible business leaders. Students will assess activities from different functional areas of business in the context of developing sustainable practices, including firm’s social, environmental, and economic performance. Diverse viewpoints regarding opportunities available to business through sustainability will be explored in the context of alternative strategies for the firm. Toward  that  end,  classes  will  combine  analysis  of  lectures, case  studies, guest  speakers, and  interactive  activities.)

Giáo viên: Toan Luu Duc Huynh