24D1FIN50503905 - Quản trị tài chính | Sáng thứ 6 | 05/01/2024 - 15/03/2024

Học kỳ: HKD - 2024
Bậc đào tạo: DH
Hệ: CQ
Số tín chỉ: 3
Số sinh viên: 48
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
Tổng số tiết: 45

Giảng đường: N1-506

Thời gian học: 05/01/2024 - 15/03/2024

24D1FIN50503902 - Quản trị tài chính | Sáng thứ 3 & 7 | 02/01/2024 - 09/03/2024

Học kỳ: HKD - 2024 
Bậc đào tạo: DH 
Hệ: CQ 
Số tín chỉ: 3 
Số sinh viên: 48 
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 
Tổng số tiết: 45

Giảng đường: N1-406

Thời gian học: 02/01/2024 - 09/03/2024

23C4FIN50503906 - Quản trị tài chính | Tối 2 & 4 | 18/10/2023 - 11/12/2023

Học kỳ: HKC - 2023
Bậc đào tạo: DH
Hệ: LT
Số tín chỉ: 3
Số sinh viên: 31
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
Tổng số tiết: 48

Giảng đường: A-315

Thời gian học: 18/10/2023 - 11/12/2023