ACADEMY2301 - CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐIỀU HÀNH CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2023

Chương trình đào tạo "Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý nhằm thúc đẩy năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững cho địa phương trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu" được thiết kế riêng dành cho các cán bộ lãnh đạo và quản lý cấp chiến lược của tỉnh Đồng Nai năm 2023. Chương trình đào tạo có những đặc điểm chính như sau:

 • Ý nghĩa chương trình: Hướng tới nâng cao năng lực hoạch định và lãnh đạo điều hành chiến lược phát triển cho các cán bộ lãnh đạo và quản lý nhằm đáp ứng các yêu cầu lãnh đạo phát triển bền vững cho tỉnh Đồng Nai trong nhiệm kỳ 2021-2025 và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo và quản lý trong nhiệm kỳ tới. 
 • Định hướng chương trình: Chương trình được thiết kế và triển khai theo phương pháp giảng dạy kết hợp giữa lý thuyết và các nghiên cứu tình huống, đặc biệt là thảo luận những vấn đề, điểm nghẽn trong quá trình phát triển của Tỉnh thông qua khảo sát, phỏng vấn các sở ban ngành có liên quan. Ngoài ra, Chương trình còn chú trọng đến sự tham gia của người học trong việc thảo luận và định hướng giải quyết các vấn đề thực tiễn tại địa phương.
 • Mục tiêu chương trình: Mục tiêu của Chương trình là nhằm giúp cho các cán bộ lãnh đạo và quản lý:
  • Nắm vững tầm nhìn chiến lược về phát triển bền vững dựa trên năng lực cạnh tranh của địa phương;
  • Nắm vững năng lực hoạch định và triển khai chính sách phát triển bền vững ở địa phương;
  • Có sự hiểu biết về luật pháp quốc tế hỗ trợ cho hoạt động lãnh đạo và điều hành của các cán bộ lãnh đạo trong khu vực công trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng;
  • Có năng lực hoạch định và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các tổ chức công nhằm thực thi thành công các chiến lược phát triển bền vững cho địa phương;
  • Có năng lực lãnh đạo đổi mới sáng tạo và quản trị thay đổi nhằm thúc đẩy chất lượng tăng trưởng thích ứng với biến đổi của môi trường bên trong và bên ngoài, đặc biệt là trong kỷ nguyên số;
  • Hiểu biết về tầm nhìn quy hoạch đô thị thông minh gắn với chiến lược công nghiệp hóa và hiện đại hóa của địa phương nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân;
  • Có năng lực hoạch định chiến lược nâng cao năng lực cụm ngành du lịch thông qua ứng dụng công nghệ số;
  • Nắm vững cách tiếp cận phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao gắn với liên kết thị trường.
 • Thời lượng chương trình: Chương trình gồm 9 chuyên đề, được tổ chức thực hiện trong 18 buổi (9 ngày), 2 buổi/chuyên đề.