Seminar 4: Tư duy thiết kế_EN

Tư duy thiết kế là một phương pháp giải quyết vấn đề đặt người dùng vào trung tâm của quy trình. Nó cung cấp một khuôn khổ năng động để tiếp cận việc hình thành ý tưởng, điều tra sáng tạo và suy nghĩ khác biệt. Môn học Tư duy Thiết kế cung cấp kiến thức về các nguyên tắc, công cụ và phương pháp thúc đẩy tư duy sáng tạo bao gồm: Visualization, Journey Mapping, Value Chain Analysis, Brainstorming, Mind Mapping, Concept Development, Assumption Testing, Rapid Prototyping, Customer Co-Creation và Learning Launch. Sinh viên sẽ học cách sử dụng đúng mục đích các công cụ và phù hợp với quy trình để giải quyết các tình huống thực tế. Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng trình bày và diễn đạt ý tưởng. Sinh viên sẽ học cách giao tiếp hiệu quả, đưa ra và nhận phản hồi, tôn trọng ý tưởng và quan điểm của người khác.