Media content creation

Đây là một khoá học về sáng tạo nội dung truyền thông giúp sinh viên có kiến thức, kỹ thuật và kỹ năng thực hành trong việc sáng tạo nội dung truyền thông.