Quản trị bản thân

Học phần này nhằm mục đích trang bị cho sinh viên kiến ​​thức và kỹ năng thực tế cần thiết để quản lý bản thân và phát triển cá nhân hiệu quả. Thông qua sự kết hợp giữa các khái niệm lý thuyết, bài tập thực hành và các công cụ tự đánh giá, học sinh sẽ học cách tối ưu hóa thời gian, đặt ra và đạt được mục tiêu cũng như cải thiện sức khỏe tổng thể.


Truyền thông đại chúng

The subject can help students understand about and know to apply the means of communication relating to traditional communication and digital communication such as: radio, television, printed paper, social media...


Sáng tạo nội dung truyền thông

Đây là một khoá học về sáng tạo nội dung truyền thông giúp sinh viên có kiến thức, kỹ thuật và kỹ năng thực hành trong việc sáng tạo nội dung truyền thông.