Marketing kỹ thuật số (23C1INF50903204)

Môn học trang bị các kiến thức nền tảng về Digital Marketing. Một số nội dung trong môn học gồm:

  • Tổng quan về digital marketing
  • Thiết kế website
  • Google Ads (Search Ads, Display Ads, Youtube Ads, Shopping Ads)
  • Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO)
  • Google Analytics
  • Facebook Ads
  • Email Marketing
  • Content Marketing
  • Lập kế họach marketing 

Xem thông tin và tài liệu tại đây: https://trantridung.vn/tai-lieu/digital-marketing/