23C1MAT50808102 - Toán cao cấp 1

Học phần Toán cao cấp 1 cung cấp các kiến thức cơ bản liên quan đến phép tính vi tích phân của hàm một biến và các ứng dụng. Ngoài ra, nội dung môn học còn trang bị cho người học các kiến thức về chuỗi số, chuỗi chuỗi lũy thừa cũng như phương trình vi phân. Bên cạnh các kiến thức lý thuyết nền tảng, người học còn được trang bị kỹ năng vận dụng các kiến thức đó vào những bài toán thực tiễn khác nhau.

Tài liệu học tập:

 • Textbook: Calculus: Early Transcendentals, 7th Edition, by James Stewart 

 • Tài liệu tham khảo:

  • Nguyễn Đình Trí - Toán học cao cấp, tập 2 - NXBGD 2004

  • Nguyễn Viết Đông, Lê Thị Thiên Hương, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Anh Vũ, Toán cao cấp 1, NXBGD 1999


Toán cao cấp 1 - 23C1MAT50808103

Học phần Toán cao cấp 1 cung cấp các kiến thức cơ bản liên quan đến phép tính vi tích phân của hàm một biến và các ứng dụng. Ngoài ra, nội dung môn học còn trang bị cho người học các kiến thức về chuỗi số, chuỗi chuỗi lũy thừa cũng như phương trình vi phân. Bên cạnh các kiến thức lý thuyết nền tảng, người học còn được trang bị kỹ năng vận dụng các kiến thức đó vào những bài toán thực tiễn khác nhau.

Tài liệu học tập:

 • Textbook: Calculus: Early Transcendentals, 7th Edition, by James Stewart 

 • Tài liệu tham khảo:

  • Nguyễn Đình Trí - Toán học cao cấp, tập 2 - NXBGD 2004

  • Nguyễn Viết Đông, Lê Thị Thiên Hương, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Anh Vũ, Toán cao cấp 1, NXBGD 1999