Dữ liệu lớn và ứng dụng

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng vận dụng các phương pháp công nghệ (ICT) trong việc ứng dụng dữ liệu lớn trong các lĩnh vực kinh doanh như thiết kế sản phẩm, tiếp thị, quản lý chuỗi cung ứng, tài chính – ngân hàng và các việc ra quyết định.

Dữ liệu lớn và Ứng dụng

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng vận dụng các phương pháp công nghệ (ICT) trong việc ứng dụng dữ liệu lớn trong các lĩnh vực kinh doanh như thiết kế sản phẩm, tiếp thị, quản lý chuỗi cung ứng, tài chính – ngân hàng và các việc ra quyết định.