Self management

This course aims to equip students with the knowledge and practical skills necessary for effective self-management and personal development. Through a combination of theoretical concepts, practical exercises, and self-assessment tools, students will learn how to optimize their time, set and achieve goals, and improve overall well-being.


Lãnh đạo khu vực công

Lãnh đạo là một hoạt động đã xuất hiện từ khi xã hội loài người hình thành và là một trong những nhân tố đóng vai trò quyết định trong sự phát triển của xã hội loài người, các tổ chức. Vì thế nó luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của tất cả mọi người. Đặc biệt, trong điều kiện toàn cầu hóa, với sự bùng nổ tri thức, môi trường kinh tế, văn hóa, xã hội có sự thay đổi rất nhanh chóng như hiện nay, lãnh đạo trở thành một chủ đề được quan tâm đặc biệt. Trong một xã hội đầy biến động, sự lãnh đạo đang đối mặt với những cơ hội cũng như những thách thức vô cùng to lớn với sự tồn tại và phát triển của các cộng đồng, các tổ chức. Để khai thác tốt những cơ hội và xử lý thỏa đáng những thách thức cho sự phát triển của các cộng đồng, các tổ chức đòi hỏi những năng lực lãnh đạo mạnh mẽ đầy thuyết phục. 

Các học phần Quản lý Các Tổ chức Công và Quản trị Chiến lược Tổ chức Công đã trang bị cho học viên những khái niệm và công cụ cốt lõi để hoàn thiện việc quản lý trong khu vực công, chú trọng vào việc hoàn thiện việc thực hiện các chính sách và các chương trình trong những giá trị và cơ cấu tổ chức hiện hữu. Học phần Lãnh đạo Khu vực Công sẽ tập trung vào vai trò và hoạt động của những nhà lãnh đạo trong việc thay đổi, phát triển, và hoàn thiện những cơ cấu và giá trị đó. 

Học phần này chú trọng vào khám phá những nghiên cứu về lãnh đạo hiện đại trong các tổ chức và cộng đồng trong điều kiện toàn cầu hóa, bùng nổ tri thức, thay đổi rất nhanh, hỗn loạn, bất định, đầy rủi ro, và khủng hoảng. Thông qua việc thảo luận những hiểu biết của nhân loại về sự phát triển lý luận và thực tiễn lãnh đạo cho phép xem xét và đánh giá các lý thuyết lãnh đạo khác nhau, từ đó chiêm nghiệm và phán ánh những thực tiễn của người học đề có thể áp dụng vào trong thực tiễn và nâng cao hiệu quả của lãnh đạo. Những thảo luận cởi mở về lãnh đạo trên phương diện lý thuyết và thực tiễn còn giúp cho người học phát triển các kỹ năng cốt yếu của lãnh đạo trong môi trường hiện đại là xác định đúng những thách thức lãnh đạo, phát triển các chiến lược hiệu quả để vượt qua các thách thức lãnh đạo, lãnh đạo sự thay đổi, hình thành tầm nhìn, lãnh đạo trong trong điều kiện hỗn loạn, rủi ro và khủng hoảng, tạo ra khả năng và điều kiện, và thu phục mọi người vào đạt tới mục đích chung… 


Lãnh đạo và chuyển đổi số

Môn học nhằm trang bị các kiến thức toàn diện về lãnh đạo và chuyển đổi số, để nâng cao nhận thức, tinh thần làm chủ và động lực cùng các kỹ năng cần thiết giúp nhà lãnh đạo đủ năng lực dẫn dắt sự phát triển của tổ chức, dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số.


Quản trị & truyền thông - 23D1MED54804401

Management and Communication is a basic subject of management and communication to become a better manager. It provides an understanding of the basic concepts of management and communication. The basic managerial activities including planning, organizing & controlling, and leading to accomplish better goals will be studied and practiced in this course. Communication as a key point to have better performance. Students are going to study about general knowledge on communication, public speaking, body languages, cross culture and persuade communication, they know how and prefer to to demonstrate the skill of communication. They are well aware of managing communication in managing others.