KINH TẾ VĨ MÔ

Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong môn học này, sinh viên có khả năng:

  • Hiểu được các vấn đề và các hoạt động của nền kinh tế vĩ mô, cũng như mối liên hệ giữa chúng thông qua các lý thuyết và mô hình cơ bản.
  • Đánh giá được tình hình hoạt động của nền kinh tế dựa vào các chỉ số kinh tế vĩ mô như sản lượng (GDP, GNI, GNDI …), lạm phát, việc làm, thất nghiệp, cán cân thương mại….
  • Phân tích, đánh giá những biến động kinh tế trong ngắn hạn, các vấn đề của chu kỳ kinh tế, các cú sốc phía cung và phía cầu.
  • Hiểu được vai trò của các chính sách bình ổn nền kinh tế như là các chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và chính sách ngoại thương trong ngắn hạn. Ngoài ra, môn học còn giúp sinh viên hiểu được quá trình tăng trưởng kinh tế thông qua việc tìm hiểu nền kinh tế thực trong dài hạn

Thẩm định dự án đầu tư công

Mục tiêu của môn học

[1]. Hiểu rõ các nguyên lý, quy trình cơ bản trong việc phát triển một dự án nói chung và công tác thẩm định dự án đầu tư công nói riêng;

[2]. Nắm được các chỉ số tài chính và xây dựng báo cáo ngân lưu tài chính của một dự án thông qua phần mềm bảng tính Excel;

[3]. Tìm hiểu cách phân tích kinh tế trong thẩm định dự án đầu tư công;

[4]. Hiểu được bản chất của rủi ro và các kỹ thuật phân tích, quản lý rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư công.

[5]. Hiểu được tác động của dự án đến các bên liên quan;

[6]. Đọc các thông số dự án, thiết lập và xây dựng mô hình thẩm định đối với các dự án đầu tư công có quy mô nhỏ.