Toán cao cấp 1 2023

Học phần Toán cao cấp A1 cung cấp các kiến thức cơ bản liên quan đến phép tính vi tích phân của hàm một biến và các ứng dụng. Ngoài ra, nội dung môn học còn trang bị cho người học các kiến thức về chuỗi số, chuỗi chuỗi lũy thừa cũng như phương trình vi phân. Bên cạnh các kiến thức lý thuyết nền tảng, người học còn được trang bị kỹ năng vận dụng các kiến thức đó vào những bài toán thực tiễn khác nhau.

Tài liệu học tập:

 • Textbook: Calculus: Early Transcendentals, 7th Edition, by James Stewart . 

 • Tài liệu tham khảo:

  • Nguyễn Đình Trí - Toán học cao cấp, tập 2 - NXBGD 2004

  • Nguyễn Viết Đông, Lê Thị Thiên Hương, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Anh Vũ, Toán cao cấp 1, NXBGD 1999Toán cao cấp 1 2023

Học phần Toán cao cấp A1 cung cấp các kiến thức cơ bản liên quan đến phép tính vi tích phân của hàm một biến và các ứng dụng. Ngoài ra, nội dung môn học còn trang bị cho người học các kiến thức về chuỗi số, chuỗi chuỗi lũy thừa cũng như phương trình vi phân. Bên cạnh các kiến thức lý thuyết nền tảng, người học còn được trang bị kỹ năng vận dụng các kiến thức đó vào những bài toán thực tiễn khác nhau.

Tài liệu học tập:

 • Textbook: Calculus: Early Transcendentals, 7th Edition, by James Stewart . 

 • Tài liệu tham khảo:

  • Nguyễn Đình Trí - Toán học cao cấp, tập 2 - NXBGD 2004

  • Nguyễn Viết Đông, Lê Thị Thiên Hương, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Anh Vũ, Toán cao cấp 1, NXBGD 1999


Toán dành cho kinh tế và quản trị 2023

Toán dành cho kinh tế và quản trị

+ Ma trận và các phép toán cơ bản của ma trận.

+ Định thức và các tính chất quan trọng.

+ Ma trận nghịch đảo và hạng của ma trận.

+ Hệ phương trình tuyến tính và ứng dụng.

+ Hàm một biến và các kiến thức liên quan.

+ Hàm nhiều biến và các kiến thức liên quan

+ Một số phương trình vi phân cấp 1 và cấp 2.

+ Một vài ứng dụng của Đại số tuyến tính và Giải tích trong phân tích kinh tế.

Học phần này sẽ trang bị các kiến thức căn bản của môn Toán Cao Cấp (bao gồm Đại số tuyến tính và Giải tích) cho sinh viên nhằm trang bị các công cụ tính toán để áp dụng vào các môn học Thống Kê Ứng Dụng trong Kinh Doanh, Tối Ưu hóa, Kinh tế học, Kinh tế lượng, …Toán dành cho kinh tế và quản trị

Toán dành cho kinh tế và quản trị

+ Ma trận và các phép toán cơ bản của ma trận.

+ Định thức và các tính chất quan trọng.

+ Ma trận nghịch đảo và hạng của ma trận.

+ Hệ phương trình tuyến tính và ứng dụng.

+ Hàm một biến và các kiến thức liên quan.

+ Hàm nhiều biến và các kiến thức liên quan

+ Một số phương trình vi phân cấp 1 và cấp 2.

+ Một vài ứng dụng của Đại số tuyến tính và Giải tích trong phân tích kinh tế.

Học phần này sẽ trang bị các kiến thức căn bản của môn Toán Cao Cấp (bao gồm Đại số tuyến tính và Giải tích) cho sinh viên nhằm trang bị các công cụ tính toán để áp dụng vào các môn học Thống Kê Ứng Dụng trong Kinh Doanh, Tối Ưu hóa, Kinh tế học, Kinh tế lượng, …


Toán dành cho kinh tế và quản trị

Toán dành cho kinh tế và quản trị

+ Ma trận và các phép toán cơ bản của ma trận.

+ Định thức và các tính chất quan trọng.

+ Ma trận nghịch đảo và hạng của ma trận.

+ Hệ phương trình tuyến tính và ứng dụng.

+ Hàm một biến và các kiến thức liên quan.

+ Hàm nhiều biến và các kiến thức liên quan

+ Một số phương trình vi phân cấp 1 và cấp 2.

+ Một vài ứng dụng của Đại số tuyến tính và Giải tích trong phân tích kinh tế.

Học phần này sẽ trang bị các kiến thức căn bản của môn Toán Cao Cấp (bao gồm Đại số tuyến tính và Giải tích) cho sinh viên nhằm trang bị các công cụ tính toán để áp dụng vào các môn học Thống Kê Ứng Dụng trong Kinh Doanh, Tối Ưu hóa, Kinh tế học, Kinh tế lượng, …


Toán dành cho kinh tế và quản trị

+ Ma trận và các phép toán cơ bản của ma trận.

+ Định thức và các tính chất quan trọng.

+ Ma trận nghịch đảo và hạng của ma trận.

+ Hệ phương trình tuyến tính và ứng dụng.

+ Hàm một biến và các kiến thức liên quan.

+ Hàm nhiều biến và các kiến thức liên quan

+ Một số phương trình vi phân cấp 1 và cấp 2.

+ Một vài ứng dụng của Đại số tuyến tính và Giải tích trong phân tích kinh tế.

Học phần này sẽ trang bị các kiến thức căn bản của môn Toán Cao Cấp (bao gồm Đại số tuyến tính và Giải tích) cho sinh viên nhằm trang bị các công cụ tính toán để áp dụng vào các môn học Thống Kê Ứng Dụng trong Kinh Doanh, Tối Ưu hóa, Kinh tế học, Kinh tế lượng, …


Toán dành cho kinh tế và quản trị

+ Ma trận và các phép toán cơ bản của ma trận.

+ Định thức và các tính chất quan trọng.

+ Ma trận nghịch đảo và hạng của ma trận.

+ Hệ phương trình tuyến tính và ứng dụng.

+ Hàm một biến và các kiến thức liên quan.

+ Hàm nhiều biến và các kiến thức liên quan

+ Một số phương trình vi phân cấp 1 và cấp 2.

+ Một vài ứng dụng của Đại số tuyến tính và Giải tích trong phân tích kinh tế.

Học phần này sẽ trang bị các kiến thức căn bản của môn Toán Cao Cấp (bao gồm Đại số tuyến tính và Giải tích) cho sinh viên nhằm trang bị các công cụ tính toán để áp dụng vào các môn học Thống Kê Ứng Dụng trong Kinh Doanh, Tối Ưu hóa, Kinh tế học, Kinh tế lượng, …


Toán dành cho kinh tế và quản trị

+ Ma trận và các phép toán cơ bản của ma trận.

+ Định thức và các tính chất quan trọng.

+ Ma trận nghịch đảo và hạng của ma trận.

+ Hệ phương trình tuyến tính và ứng dụng.

+ Hàm một biến và các kiến thức liên quan.

+ Hàm nhiều biến và các kiến thức liên quan

+ Một số phương trình vi phân cấp 1 và cấp 2.

+ Một vài ứng dụng của Đại số tuyến tính và Giải tích trong phân tích kinh tế.

Học phần này sẽ trang bị các kiến thức căn bản của môn Toán Cao Cấp (bao gồm Đại số tuyến tính và Giải tích) cho sinh viên nhằm trang bị các công cụ tính toán để áp dụng vào các môn học Thống Kê Ứng Dụng trong Kinh Doanh, Tối Ưu hóa, Kinh tế học, Kinh tế lượng, …