TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN (sáng thứ Ba, HK1 năm 2023-2024)

Khóa học cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về các nguyên lý, quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội, con người dưới góc nhìn của Triết học Mác - Lênin.

TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN CHIỀU THỨ 3

Khóa học cung cấp những kiến thức cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận của Triết học Mác - Lênin