Quản trị hệ thống thông tin bệnh viện - 22C1MAN50208001

Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản, tổng quan về hệ thống thông tin trong bệnh
viện (HIS: Hospital Information System), giúp cho người học, người quản trị hệ thống
nắm được các vấn đề sau:
- Nắm được những kiến thức cơ bản, cách tiếp cận, phân tích, thiết kế, quản trị một
hệ thống thông tin trong bệnh viện, nắm được các thành phần một số hệ thống thông
tin trong bệnh viện.
- Trang bị những phương pháp luận, tiêu chuẩn cho việc quản trị, những công việc
cần làm trong quá trình quản trị hệ thống.
- Trang bị kiến thức về tổ chức hoạt động và quản trị, kiểm soát hệ thống, đánh giá hệ
thống.
- Trang bị các nghiệp vụ cơ bản trong hoạt động khám chữa bệnh, xây dựng các quy
trình thực thi tác nghiệp trong quá trình vận hành và tạo lập dữ liệu cho hệ thống
thông tin bệnh viện.
- Nắm được các cấu phần và cách vận hành hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện
(HIS Software).