Lưu Thị Kim Hoa-CNXHKH-VLVH-Tối 5-B1.704-24D3POL51002502-04/01-07/03/24

Môn Chủ nghĩa xã hội khoa học gồm 7 chương:

Chương 1. Nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học

Chương 2. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Chương 3. Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá  độ lên chủ  nghĩa xã hội

Chương 4. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa

Chương 5. Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Chương 6. Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Chương 7. Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội


Lưu Thị Kim Hoa-KTCT-VLVH-Tối 6-B2.407-24D3POL51002403-05/01-08/03/24

Môn học gồm 6 chương:

Chương 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của Kinh tế chính trị Mác-Lênin

Chương 2: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường

Chương 3: Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường

Chương 4: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường

Chương 5: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam

Chương 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 


Lưu Thị Kim Hoa-KTCT-VLVH-Tối 2-B1.503-24D3POL51002401-08/01-11/03/24

Môn học gồm 6 chương:

Chương 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của Kinh tế chính trị Mác-Lênin

Chương 2: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường

Chương 3: Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường

Chương 4: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường

Chương 5: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam

Chương 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam