Quản trị hành chính bệnh viện

Khóa học giảng dạy về môn quản trị hành chính bệnh viện cung cấp cho sinh viên ngành quản trị bệnh viện các kiến thức như sau:

  • Cách thức tổ chức  phân hạng bệnh viện theo quy định của bộ y tế, cũng như tầm quan trọng của chức năng, chính sách của các thủ tục trong bệnh viện để bệnh viện vận hành hiệu quả  đảm bảo an toànchất lượng.

  • Cácthức tổ chức các khoa lâm sàngcận lâm sàng và khối dịch vụ hỗ trợ tiện ích trong bệnh viện.

  • Cách thức tổ chức dịch vụ chăm sóc/điều trị ngoại trúnôi trúchăm sóc trong ngày  cấp cứu trong bệnh viện.