CTELG - THỰC CHIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ - DAU2302

Chương trình tập huấn Thực chiến Thẩm định dự án đầu tư được thiết kế nhằm giúp cho người học nắm vững cách thức tính toán và thẩm định dự án đầu tư một cách đầy đủ nhất bằng Excel. Trên cơ sở dự án được tính toán, đi vào phân tích rủi ro dự án bằng các phương pháp cụ thể. Môn học được bắt đầu từ ôn lại tổng quan về thẩm định dự án đầu tư đến kết hợp hướng dẫn cụ thể sử dụng Excel khi tính toán và người học thực hành Excel tại lớp để nắm vững cách làm thực hành một dự án cụ thể. Thực hành các phương pháp phân tích rủi ro cho dự án đầu tư; người học có căn cứ đầy đủ để lựa chọn dự án đầu tư, làm cơ sở cho việc ra quyết định đầu tư. Việc xác định tỷ suất chiết khấu – thông số được cho là khó nhất cũng được đưa vào và hướng dẫn truy cập kho dữ liệu toàn cầu để xác định và tính toán.

CTELG - THỰC CHIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ - DAU2301

Chương trình tập huấn Thực chiến Thẩm định dự án đầu tư được thiết kế nhằm giúp cho người học nắm vững cách thức tính toán và thẩm định dự án đầu tư một cách đầy đủ nhất bằng Excel. Trên cơ sở dự án được tính toán, đi vào phân tích rủi ro dự án bằng các phương pháp cụ thể. Môn học được bắt đầu từ ôn lại tổng quan về thẩm định dự án đầu tư đến kết hợp hướng dẫn cụ thể sử dụng Excel khi tính toán và người học thực hành Excel tại lớp để nắm vững cách làm thực hành một dự án cụ thể. Thực hành các phương pháp phân tích rủi ro cho dự án đầu tư; người học có căn cứ đầy đủ để lựa chọn dự án đầu tư, làm cơ sở cho việc ra quyết định đầu tư. Việc xác định tỷ suất chiết khấu – thông số được cho là khó nhất cũng được đưa vào và hướng dẫn truy cập kho dữ liệu toàn cầu để xác định và tính toán.

CTELG - THỰC CHIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ - DAU2202

Chương trình tập huấn Thực chiến Thẩm định dự án đầu tư được thiết kế nhằm giúp cho người học nắm vững cách thức tính toán và thẩm định dự án đầu tư một cách đầy đủ nhất bằng Excel. Trên cơ sở dự án được tính toán, đi vào phân tích rủi ro dự án bằng các phương pháp cụ thể. Môn học được bắt đầu từ ôn lại tổng quan về thẩm định dự án đầu tư đến kết hợp hướng dẫn cụ thể sử dụng Excel khi tính toán và người học thực hành Excel tại lớp để nắm vững cách làm thực hành một dự án cụ thể. Thực hành các phương pháp phân tích rủi ro cho dự án đầu tư; người học có căn cứ đầy đủ để lựa chọn dự án đầu tư, làm cơ sở cho việc ra quyết định đầu tư. Việc xác định tỷ suất chiết khấu – thông số được cho là khó nhất cũng được đưa vào và hướng dẫn truy cập kho dữ liệu toàn cầu để xác định và tính toán.

CTELG - THỰC CHIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ - DAU2201

Chương trình tập huấn Thực chiến Thẩm định dự án đầu tư được thiết kế nhằm giúp cho người học nắm vững cách thức tính toán và thẩm định dự án đầu tư một cách đầy đủ nhất bằng Excel. Trên cơ sở dự án được tính toán, đi vào phân tích rủi ro dự án bằng các phương pháp cụ thể. Môn học được bắt đầu từ ôn lại tổng quan về thẩm định dự án đầu tư đến kết hợp hướng dẫn cụ thể sử dụng Excel khi tính toán và người học thực hành Excel tại lớp để nắm vững cách làm thực hành một dự án cụ thể. Thực hành các phương pháp phân tích rủi ro cho dự án đầu tư; người học có căn cứ đầy đủ để lựa chọn dự án đầu tư, làm cơ sở cho việc ra quyết định đầu tư. Việc xác định tỷ suất chiết khấu – thông số được cho là khó nhất cũng được đưa vào và hướng dẫn truy cập kho dữ liệu toàn cầu để xác định và tính toán.