23D1COM50302405 - Quản trị quan hệ khách hàng

Học phần Quản trị quan hệ khách hàng cung cấp cho sinh viên nền kiến thức để xây dựng,  giữ và phát triển khách hàng của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tạo dựng lợi thế cạnh tranh bền vững. Môn học tập trung vào các vấn đề cụ thể của quản trị quan hệ khách hàng dựa trên cách tiếp cận theo các cấp độ CRM (phân tích, tác nghiệp, chiến lược). Đây là cách tiếp cận dựa trên cơ sở dữ liệu khách hàng, từ đó giúp doanh nghiệp nhận ra khách hàng tại mọi điểm tiếp xúc, nhóm gộp những khách hàng tương đồng về nhu cầu hoặc giá trị, từ đó đối xử với những khách hàng khác nhau một cách khác nhau. Bên cạnh đó, làm sao để thực hiện và triển khai CRM liên quan tới cách thức tổ chức trong CRM, truyền thông giá trị văn hóa hướng đến khách hàng, và quan trọng hơn là tạo dựng và quản trị mạng lưới của doanh nghiệp.

23D1MAR50303102 - Marketing dịch vụ

Các dịch vụ đang ngày càng mở rộng thống trị nền kinh tế thế giới và công nghệ tiếp tục phát triển theo những cách ấn tượng. Các ngành lâu đời và các công ty lâu đời và nổi tiếng suy giảm, thậm chí có thể biến mất khi các mô hình kinh doanh và ngành mới xuất hiện. Hoạt động cạnh tranh diễn ra khốc liệt. Rõ ràng, các kỹ năng tiếp thị và quản lý dịch vụ chưa bao giờ quan trọng hơn thế!

Việc tạo ra và tiếp thị giá trị trong nền kinh tế ngày càng sử dụng nhiều dịch vụ và tri thức ngày nay đòi hỏi sự hiểu biết về thiết kế và cách đóng gói các lợi ích và sản phẩm “vô hình”, vận hành dịch vụ chất lượng cao và hỗ trợ công nghệ, nhân viên tuyến đầu năng động và có năng lực, tạo ra những khách hàng trung thành và có lợi nhuận, và sự phát triển và thực hiện một chiến lược dịch vụ nhất quán để biến những tài sản này thành cải thiện hiệu quả kinh doanh.


23D1COM50302403 Quản trị quan hệ khách hàng (CRM)

Học phần Quản trị quan hệ khách hàng cung cấp cho sinh viên nền kiến thức để xây dựng,  giữ và phát triển khách hàng của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tạo dựng lợi thế cạnh tranh bền vững. Môn học tập trung vào các vấn đề cụ thể của quản trị quan hệ khách hàng dựa trên cách tiếp cận theo các cấp độ CRM (phân tích, tác nghiệp, chiến lược). Đây là cách tiếp cận dựa trên cơ sở dữ liệu khách hàng, từ đó giúp doanh nghiệp nhận ra khách hàng tại mọi điểm tiếp xúc, nhóm gộp những khách hàng tương đồng về nhu cầu hoặc giá trị, từ đó đối xử với những khách hàng khác nhau một cách khác nhau. Bên cạnh đó, làm sao để thực hiện và triển khai CRM liên quan tới cách thức tổ chức trong CRM, truyền thông giá trị văn hóa hướng đến khách hàng, và quan trọng hơn là tạo dựng và quản trị mạng lưới của doanh nghiệp.

23D1COM50302402 Quản trị quan hệ khách hàng (CRM)

Học phần Quản trị quan hệ khách hàng cung cấp cho sinh viên nền kiến thức để xây dựng,  giữ và phát triển khách hàng của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tạo dựng lợi thế cạnh tranh bền vững. Môn học tập trung vào các vấn đề cụ thể của quản trị quan hệ khách hàng dựa trên cách tiếp cận theo các cấp độ CRM (phân tích, tác nghiệp, chiến lược). Đây là cách tiếp cận dựa trên cơ sở dữ liệu khách hàng, từ đó giúp doanh nghiệp nhận ra khách hàng tại mọi điểm tiếp xúc, nhóm gộp những khách hàng tương đồng về nhu cầu hoặc giá trị, từ đó đối xử với những khách hàng khác nhau một cách khác nhau. Bên cạnh đó, làm sao để thực hiện và triển khai CRM liên quan tới cách thức tổ chức trong CRM, truyền thông giá trị văn hóa hướng đến khách hàng, và quan trọng hơn là tạo dựng và quản trị mạng lưới của doanh nghiệp.

22CCUS40303702 Quản trị quan hệ khách hàng

Học phần Quản trị quan hệ khách hàng cung cấp cho sinh viên nền kiến thức để xây dựng,  giữ và phát triển khách hàng của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tạo dựng lợi thế cạnh tranh bền vững. Môn học tập trung vào các vấn đề cụ thể của quản trị quan hệ khách hàng dựa trên cách tiếp cận theo các cấp độ CRM (phân tích, tác nghiệp, chiến lược). Đây là cách tiếp cận dựa trên cơ sở dữ liệu khách hàng, từ đó giúp doanh nghiệp nhận ra khách hàng tại mọi điểm tiếp xúc, nhóm gộp những khách hàng tương đồng về nhu cầu hoặc giá trị, từ đó đối xử với những khách hàng khác nhau một cách khác nhau. Bên cạnh đó, làm sao để thực hiện và triển khai CRM liên quan tới cách thức tổ chức trong CRM, truyền thông giá trị văn hóa hướng đến khách hàng, và quan trọng hơn là tạo dựng và quản trị mạng lưới của doanh nghiệp.

22C1COM50302402 - Quản trị quan hệ khách hàng (CRM)

Học phần Quản trị quan hệ khách hàng cung cấp cho sinh viên nền kiến thức để xây dựng,  giữ và phát triển khách hàng của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tạo dựng lợi thế cạnh tranh bền vững. Môn học tập trung vào các vấn đề cụ thể của quản trị quan hệ khách hàng dựa trên cách tiếp cận theo các cấp độ CRM (phân tích, tác nghiệp, chiến lược). Đây là cách tiếp cận dựa trên cơ sở dữ liệu khách hàng, từ đó giúp doanh nghiệp nhận ra khách hàng tại mọi điểm tiếp xúc, nhóm gộp những khách hàng tương đồng về nhu cầu hoặc giá trị, từ đó đối xử với những khách hàng khác nhau một cách khác nhau. Bên cạnh đó, làm sao để thực hiện và triển khai CRM liên quan tới cách thức tổ chức trong CRM, truyền thông giá trị văn hóa hướng đến khách hàng, và quan trọng hơn là tạo dựng và quản trị mạng lưới của doanh nghiệp.


22C1COM50302405 - Quản trị quan hệ khách hàng (CRM)

Học phần Quản trị quan hệ khách hàng cung cấp cho sinh viên nền kiến thức để xây dựng,  giữ và phát triển khách hàng của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tạo dựng lợi thế cạnh tranh bền vững. Môn học tập trung vào các vấn đề cụ thể của quản trị quan hệ khách hàng dựa trên cách tiếp cận theo các cấp độ CRM (phân tích, tác nghiệp, chiến lược). Đây là cách tiếp cận dựa trên cơ sở dữ liệu khách hàng, từ đó giúp doanh nghiệp nhận ra khách hàng tại mọi điểm tiếp xúc, nhóm gộp những khách hàng tương đồng về nhu cầu hoặc giá trị, từ đó đối xử với những khách hàng khác nhau một cách khác nhau. Bên cạnh đó, làm sao để thực hiện và triển khai CRM liên quan tới cách thức tổ chức trong CRM, truyền thông giá trị văn hóa hướng đến khách hàng, và quan trọng hơn là tạo dựng và quản trị mạng lưới của doanh nghiệp.

22C1COM50302401 - Quản trị quan hệ khách hàng (CRM)

Học phần Quản trị quan hệ khách hàng cung cấp cho sinh viên nền kiến thức để xây dựng,  giữ và phát triển khách hàng của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tạo dựng lợi thế cạnh tranh bền vững. Môn học tập trung vào các vấn đề cụ thể của quản trị quan hệ khách hàng dựa trên cách tiếp cận theo các cấp độ CRM (phân tích, tác nghiệp, chiến lược). Đây là cách tiếp cận dựa trên cơ sở dữ liệu khách hàng, từ đó giúp doanh nghiệp nhận ra khách hàng tại mọi điểm tiếp xúc, nhóm gộp những khách hàng tương đồng về nhu cầu hoặc giá trị, từ đó đối xử với những khách hàng khác nhau một cách khác nhau. Bên cạnh đó, làm sao để thực hiện và triển khai CRM liên quan tới cách thức tổ chức trong CRM, truyền thông giá trị văn hóa hướng đến khách hàng, và quan trọng hơn là tạo dựng và quản trị mạng lưới của doanh nghiệp.