Hành vi tổ chức

Thời gian và địa điểm

 • Bắt đầu/kết thúc: 20/10/2022 - 01/12/2022
 • Thứ Ba, 12g45 - 17g05 tại phòng N2-401
 • Thứ Năm, 12g45 - 17g05 tại phòng N2-409

Phụ trách giảng dạy

TS. Trần Trọng Thùy

Hành vi tổ chức

Thời gian và địa điểm

 • Bắt đầu/kết thúc: 15/10/2022 - 03/12/2022
 • Thứ Năm, 07g10 - 11g30 tại phòng N2-305
 • Thứ Bảy, 07g10 - 11g30 tại phòng N2-404

Phụ trách giảng dạy

TS. Trần Trọng Thùy

Hành vi tổ chức

Thời gian và địa điểm

 • Bắt đầu/kết thúc: 14/10/2022 - 02/12/2022
 • Thứ Tư, 12g45 - 17g05 tại phòng N2-205
 • Thứ Sáu, 12g45 - 17g05 tại phòng N2-408

Phụ trách giảng dạy

TS. Trần Trọng Thùy

Hành vi tổ chức

Thời gian và địa điểm

 • Bắt đầu và kết thúc:12/08/2022 - 30/09/2022
 • Thứ Tư, 17g45 - 21g10 tại phòng A210
 • Thứ Sáu, 17g45 - 21g10 tại phòng A210

Phụ trách giảng dạy

TS. Trần Trọng Thùy

Organizational Behavior

Time and Location

 • Start/End Date: 08/08/2022 - 03/10/2022
 • Monday from 07:10 to 11:30
 • Classroom: B1-502

Lectured by

Dr. Lobel Trong Thuy Tran, Ph.D.,