HKD 2023 Tài chính doanh nghiệp 23D1FIN50500109, Sáng thứ 6 24/03 - 19/05/2023 N2-211

Học kỳ: HKC - 2023
Bậc đào tạo: DH
Hệ: VB1
Số tín chỉ: 3
Số sinh viên: 0
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
Tổng số tiết: 48

Giảng đường: N2-211

Thời gian học: 7h10-11h30 sáng thứ 6 từ 24/03 tới 19/05/2023

2023 HKĐ - Kinh tế lượng tài chính 23D1FIN50500412 - Sáng thứ 2, N2-105

Lớp học phần Kinh tế lượng tài chính 23D1FIN50500412

Học kỳ: HKD - 2023
Bậc đào tạo: DH
Hệ: CQ
Số tín chỉ: 3
Số sinh viên: 58
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
Tổng số tiết: 45

Lịch học:

Thứ Hai, 07g10-11g30, N2-105, từ 20/03/2023 tới 15/05/2023

Thứ Sáu, 12g45-17g05, N2-201, ngày 28/04/2023


2022 HKC Quản trị tài chính 22C4FIN50503905 15/10- 03/12 tối t5-t7

22C4FIN50503905
Quản trị tài chính

15/10/2022 - 03/12/2022

Thứ Năm, 17g45 - 21g10, A303, 10/11/2022->01/12/2022, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM

Thứ Bảy, 17g45 - 21g10, A303, 15/10/2022->03/12/2022, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM


2022 HKC Tài chính doanh nghiệp 22C2FIN50500103 12/10/2022 - 05/12/2022 tối t2-4

Môn học: Tài chính doanh nghiệp

Mã lớp Học phần: 22C2FIN50500103

Giảng viên: TS. Hoàng Khánh

Thời gian học:

12/10/2022 - 05/12/2022

Thứ Tư, 17g45 - 21g10, A309, 12/10/2022->02/11/2022, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM

Thứ Hai, 17g45 - 21g10, A309, 17/10/2022->05/12/2022, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM