Các vấn đề cơ bản nhất trong kế toán sẽ được nghiên cứu trong môn học này.