Môn học sẽ giới thiệu về hệ thống kế toán theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung tại Hoa Kỳ (GAAP), qua đó sinh viên sẽ có thể đối chiếu cách thức hạch toán các nghiệp vụ giữa kế toán tài chính Việt Nam và Mỹ.