Học phần này mang đến cho người học nền tảng kiến thức về du lịch và quản trị du lịch. Học phần trình bày cách thức ngành du lịch được tổ chức, điều hành và quản lý. Qua từng chương mô tả du lịch đã phát triển như thế nào, du lịch là gì và bằng cách nào các doanh nghiệp du lịch đáp ứng nhu cầu vô hạn của du khách. Học phần cũng giải thích làm thế nào ngành công nghiệp du lịch tồn tại như một bộ máy cồng kềnh trong đó các lợi ích được thống nhất bởi một nguyên tắc quan trọng: thu tiền từ du khách và sự theo đuổi niềm vui du lịch của họ. Học viên sẽ tìm hiểu và nghiên cứu toàn diện các yếu tố khác nhau của ngành du lịch và những thách thức mà quản trị du lịch đang đối mặt.