-Trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản về tiền tệ thế giới, tỷ giá hối đoái và các nghiệp vụ kinh doanh ngọai tệ trên thị trường hối đoái; cách phát hành và lưu thông các phương tiện thanh toán quốc tế và cách thực hiện các phương thức thanh toán trong các giao dịch thương mại, dịch vụ quốc tế

-Hoàn tất môn học Thanh toán quốc tế, sinh viên có thể thực hiện nghiệp vụ mua bán ngọai tệ trên thị trường hối đoái quốc tế, có thể đảm nhiệm khâu thanh toán quốc tế tại các doanh nghiệp có họat động xuất nhập khẩu và các phòng thanh toán quốc tế tại các ngân hàng thương mại 7