Học phần trang bị cho học viên những kiến thức (địa lý, lịch sử, văn hóa, tuyến điểm Việt Nam, tâm lý du khách, luật liên quan tới hướng dẫn viên...), nghiệp vụ (quy trình đón – tiễn khách, phương pháp hướng dẫn, thuyết minh...) và kỹ năng (giao tiếp, diễn đạt, hoạt náo, tổ chức, làm việc nhóm, xử lý tình huống...) cần thiết của một người hướng dẫn viên du lịch.

Bên cạnh những kiến thức lý thuyết truyền tải từ giảng viên, học phần thúc đẩy việc tự học của học viên bằng hình thức thuyết trình các chuyên đề và thực hành rất nhiều nghiệp vụ hướng dẫn để có thể vận dụng vào thực tế.