1. Nhập môn pháp luật: tìm hiểu bản chất, vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, nguồn luật của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế; các khái niệm, thuật ngữ pháp lý căn bản 2. Pháp luật trong hoạt động kinh doanh: trang bị kiến thức về các loại hình tổ chức kinh doanh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của người kinh doanh, pháp luật về hợp đồng và các phương thức giải quyết tranh chấp  kinh doanh, thương mại.

1. Ban chat phap ly cua doanh nghiep

2. Thanh lap DN

3. Giai the DN

4. Pha san DN

LTM1 - K41 - 9 tuần

Môn học này gồm 02 tín chỉ, 08 tuần giảng, giới thiệu về pháp luật hợp đồng trong kinh doanh, tập trung vào 05 loại hợp đồng chính, bao gồm mua bán, đại lý-nhượng quyền, dịch vụ, gia công, kinh doanh bất động sản. Học viên học cách sử dụng LTM 2005, BLDS 2015 và pháp luật chuyên ngành để giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.

1. Doanh nghiep

2. Hop dong

3. Tai phan

Môn học này nghiên cứu (1) những vấn đề chung về luật đất đai và chế độ sở hữu toàn dân về đất đai như Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, khái niệm luật đất đai, đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của luật đất đai, các nguyên tắc cơ bản của luật đất đai, quan hệ pháp luật đất đai, nguồn của luật đất đai; (2) Chế độ quản lý nhà nước đối với đất đai: như hệ thống cơ quan quản lý nhà nước đối với đất đai, nội dung quản lý nhà nước đối với đất đai; (3) quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; (4) chế độ sử dụng đất; (5) giải quyết tranh chấp đất đai

Môn này nói về Luật kinh tế cho nhà kinh doanh.

Nội dung:

1 Chủ thể kinh doanh

2. Hợp đồng kinh doanh

3. Giải quyết tranh chấp kinh doanh

4. Phá sản doanh nghiệp