Bộ môn Thương mại gồm có 2 chuyên ngành:

1. Kinh doanh Thương mại

2. Thương mại bán lẻ