Lớp học chung môn Kinh tế lượng cho CTTT, K42

Bao gồm các nội dung:

- Đề cương chi tiết môn học

- Slide bài giảng

- File data của sách dịch KTL

- Quy định các tài liệu được mang vào phòng thi

Đây là khóa học chung về Thống kê Ứng Dụng trong Kinh Tế và Kinh Doanh

Áp dụng cho chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế UEH