Đây là khóa học chung về Thống kê Ứng Dụng trong Kinh Tế và Kinh Doanh

Áp dụng cho K42 chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế UEH