• Nhận thức được các vấn đề về đặc điểm, kiến trúc, sự phát triển, và việc quản lý của các hệ thống thông tin.
  • Nắm được và có nhận thức phù hợp về bối cảnh kinh tế - xã hội – khoa học kỹ thuật hiện tại và vai trò của kiến trúc hệ thống thông tin trong bối cảnh này.
  • Nhận dạng và tìm hiểu quá trình kiến trúc một hệ thống thông tin phù hợp với quy mô và hoạt động của doanh nghiệp.
  • Tìm hiểu chuyên sâu một vài vấn đề liên quan đến kiến trúc hệ thống đối với các hệ thống thông tin hiện đại.
  • Nhận thức được các vấn đề về đặc điểm, kiến trúc, sự phát triển, và việc quản lý của các hệ thống thông tin.
  • Nắm được và có nhận thức phù hợp về bối cảnh kinh tế - xã hội – khoa học kỹ thuật hiện tại và vai trò của kiến trúc hệ thống thông tin trong bối cảnh này.
  • Nhận dạng và tìm hiểu quá trình kiến trúc một hệ thống thông tin phù hợp với quy mô và hoạt động của doanh nghiệp.
  • Tìm hiểu chuyên sâu một vài vấn đề liên quan đến kiến trúc hệ thống đối với các hệ thống thông tin hiện đại.

Mo ta mon hoc theo cach van phong ao

The study of data structures and algorithms is critical to the development of the professional programmer. There are many, many books written on data structures and algorithms, but these books are usually written as college textbooks and are written using the programming languages typically taught in college—Java or C++. C# is becoming a very popular language and this book provides the C# programmer with the opportunity to study fundamental data structures and algorithms.