Tin tức chung

Thông báo về quyền hạn trên LMS - UEH

 
Picture of Đặng Thái Thịnh
Thông báo về quyền hạn trên LMS - UEH
by Đặng Thái Thịnh - Saturday, 30 January 2016, 10:44 AM
 

Hệ thống LMS - UEH thông báo về quyền hạn của Giảng viên/CBQL và người học như sau:

Ban Chủ nhiệm khoa:

- Toàn quyền quản lý trên cây danh mục của đơn vị mình như: tạo các cây danh mục con, phân chia theo bộ môn, chuyên ngành đào tạo, hoặc theo khóa, bậc, hệ;

- Phân quyền cho giảng viên khi có giảng viên mới, giảng viên đơn vị khác (trong UEH) có giảng dạy tại đơn vị mình hoặc giảng viên thỉnh giảng (ngoài UEH);

- Ủy quyền cho Giảng viên/CBQL khác quản lý công việc của Ban Chủ nhiệm khoa;

- Các quyền hạn khác giống như giảng viên trong đơn vị mình.

Giảng viên:

- Quyền tạo khóa học trong cây danh mục của đơn vị mình;

- Toàn quyền trong khóa học do mình tạo ra như: xây dựng bài giảng, đưa sinh viên vào lớp học (dựa vào mã học phần UEH) một cách tự động, tạo/thu bài kiểm tra, chấm điểm.

- CBQL kiêm nhiệm giảng dạy tại đơn vị nào có quyền như giảng viên trong đơn vị đó.

Người học:

- Tự đăng ký vào các khóa học mà hệ thống cho phép;

- Tham gia các khóa học mà giảng viên cấp quyền.

Trường hợp cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ với chuyên viên phụ trách:

ThS. Lương Ngọc Tú - tuln@ueh.edu.vn | 0982536717

Châu Quốc Long - long@ueh.edu.vn | 0987900108 

(Edited by Admin LMS - original submission Thứ năm, 28 Tháng một 2016, 2:22 PM)