Hiểu biết các khái niệm căn bản, phương pháp phân tích, đánh giá về tăng trưởng và phát triển kinh tế
Phân tích các yếu tố đóng góp và tăng trưởng kinh tế
Nghiên cứu các lý thuyết và mô hình tăng trưởng
Các vấn đề kinh tế của các quốc gia đang phát triển

Phân tích các chủ đề quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển: nghèo đói, bất bình đẳng, di cư, bùng nổ dân số, môi trường, y tế, giáo dục