Chiến lược, hiểu theo một cách sinh động nhất từ môi trường quân sự là mưu lược mà một vị tướng dùng để “bày binh bố trận” nhằm giành ưu thế so với đối phương rồi chiến thắng. Trong chương trình này, khái niệm chiến lược được mổ xẻ và phân tích nhằm làm cho người học nhận ra bản chất của một cuộc “giao tranh” hay cạnh tranh trong kinh doanh, từ đó xác định một hệ qui chiếu phù hợp để xem xét, chẩn đoán và dự báo những khả năng mà một tổ chức kinh doanh có thể đạt được.  Các khái niệm chủ lực quan trọng được giới thiệu bao gồm giá trị khách hàng, đối phương, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh nhằm làm nền tảng để người học hình dung được các áp lực mà một nhà quản trị chiến lược phải đối mặt và cần vượt qua. Bên cạnh các phương pháp suy nghĩ chiến lược (strategic thinking), các công cụ phân tích được giới thiệu nhằm giúp người học biết cách soi xét tình hình, đánh giá và đề ra các chiến lược cho các tình huống khác nhau. Cuối cùng, yếu tố văn hoá được phân tích để giúp người học lượng định các trở lực cũng như thuận lợi mà họ có thể gặp phải khi đề ra sự “chỉnh đốn hàng ngũ” trong tổ chức kinh doanh trước giờ “lâm trận”.