Môn học Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại có nội dung xoay quanh hoạt động của ngân hàng thương mại với các nguyên tắc, đặc điểm và các sản phẩm, dịch vụ cơ bản. Qua đó, sinh viên biết được cách thức thực hiện các giao dịch với ngân hàng thương mại trong các hoàn cảnh khác nhau. Ngoài ra, sinh viên có thể phân tích để đưa ra quyết định về việc lựa chọn, cách sử sử dụng các sản phẩm, dịch vụ vụ thể mà các ngân hàng thương mại hiện nay đang cung cấp để phù hợp với nhu cầu và điều kiện của cá nhân và tổ chức.