Nhu cầu dịch vụ tài chính và các chiến lược marketing-mix.