Học phần Nghiệp vụ lễ tân cung cấp một góc nhìn tổng quan về nhiệm vụ, chức năng và quy trình vận hành của bộ phận tiền sảnh trong mối liên hệ chặt chẽ với các bộ phận khác. Học phần trang bị cho người học những khái niệm và kỹ năng cần thiết về các dịch vụ tiền sảnh như vận hành dịch vụ tiền sảnh, hệ thống đặt phòng, qui trình nhận và trả phòng, đăng ký cho khách, bán hàng tại chỗ, thanh toán và ghi hoá đơn, quản trị doanh thu, qui trình kiểm toán đêm, quản lý nguồn nhân lực. Ở các nội dung này, sinh viên được tham gia thảo luận và thực hành nghiệp vụ trong tình huống giả định.