Học phần này mô tả các công việc thường nhật xảy ra ở tất cả các phòng ban, bộ phận hoạt động trong khách sạn. Nó giúp sinh viên hiểu được trách nhiệm của người đứng đầu mỗi bộ phận và những gì anh ta cần làm để các hoạt động được diễn ra thông suốt và đạt hiệu quả.

Các chủ đề bao gồm cấu trúc doanh nghiệp, trách nhiệm phòng ban, dịch vụ lưu trú, bố trí nhân sự, ra quyết định quản lý và khuynh hướng của ngành công nghiệp. Học phần cung cấp kiến thức nền tảng cho các học phần tiếp theo như Quản trị tiền sảnh.