Nội dung phần này sẽ cung cấp cho người học về các chu trình kế toán đối với các đối tượng đặc thù tại các doanh nghiệp.