Keá toaùn quaûn trò laø moät moân khoa hoïc ñang ñöôïc giaûng daïy ôû haàu heát caùc tröôøng ñaïi hoïc kinh teá treân theá giôùi. Keá toaùn quaûn trò ñoùng vai troø ngaøy caøng quan troïng trong ngheà nghieäp keá toaùn noùi rieâng vaø trong söï phaùt trieån kinh teá noùi chung. Môû roäng vaø naâng cao vai troø cuûa keá toaùn quaûn trò trong vieäc trieån khai chieán löôïc kinh doanh laø xu höôùng ñaäm neùt trong söï phaùt trieån ngheà nghieäp keá toaùn treân theá giôùi nhöõng naêm cuoái theá kyû 20. Haøng loaït caùc toå chöùc ngheà nghieäp keá toaùn treân theá giôùi ñaõ ñöa keá toaùn quaûn trò trôû thaønh moät noäi dung quan troïng cuûa ngheà nghieäp, thaønh laäp caùc boä phaän chuyeân bieät veà keá toaùn quaûn trò vaø phaùt trieån caùc nghieân cöùu öùng duïng veà keá toaùn quaûn trò. Ngaøy nay, keá toaùn quaûn trò ñaõ trôû thaønh moät boä phaän khoâng theå taùch rôøi cuûa quaûn trò doanh nghieäp.