+ Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ và công cụ lập trình ứng dụng Web kết nối Cơ sở dữ liệu.
+ Đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng một ứng dụng Web có kết nối hệ quản trị cơ sở dữ liệu với công nghệ cụ thể qua ASP.Net và C#