Môn học này giúp sinh viên hiểu biết các hoạt động Ngân hàng thương mại, thông qua các nghiệp vụ chủ yếu ở Việt Nam. Mục tiêu của môn học này trang bị cho sinh viên kiến thức về Ngân hàng thương mại và Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại như : Huy động vốn, cho vay, thấu chi, chiết khấu giấy tờ có giá, cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng , thanh toán qua tài khoản và một số dịch vụ khác của NHTM. Với những kiến thức có được sinh viên tốt nghiệp ra trường dễ dàng tiếp cận các công việc tại các Ngân hàng thương mại, các công ty chứng khoán, các doanh nghiệp